Phương pháp xác định NNT có dấu hiệu rủi ro trong phân loại hồ sơ hoàn thuế GTGT

Ngày 18/9/2023, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 1388/QĐ-TCT, trong đó quy định về phương pháp xác định NNT có dấu hiệu rủi ro trong phân loại hồ sơ hoàn thuế GTGT đồng thời xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế, cụ thể như sau: 

1. Phương pháp xác định NNT có dấu hiệu rủi ro trong phân loại hồ sơ hoàn thuế GTGT 

Phương pháp này được quy định tại Điều 7 của Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số: 1388/QĐ-TCT, quy định như sau: 

(1) Đối với CSTC Nhóm I 

Phương pháp phân loại hồ sơ hoàn thuế GTGT là phương pháp lựa chọn NNT có dấu hiệu rủi ro thuộc một (01) trong các CSTC Nhóm I sẽ phân loại hồ sơ hoàn thuế GTGT thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế sau. 

Các trường hợp còn lại NNT sẽ được đưa vào phân tích, đánh giá rủi ro rủi ro theo các CSTC Nhóm II và Nhóm III để phân loại hồ sơ hoàn thuế GTGT và lựa chọn NNT có dấu hiệu rủi ro để xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế. 

(2) Đối với CSTC Nhóm II và Nhóm III 

Phương pháp phân tích, đánh giá rủi ro thực hiện theo phương pháp chấm điểm và được thực hiện như sau: 

- Phương pháp xác định điểm rủi ro của từng CSTC được tính toán theo các hàm xác suất thống kê hoặc theo phương pháp thống kê số liệu. 

- Thang điểm áp dụng đối với các CSTC là thang điểm 10 trong đó mức điểm rủi ro cao nhất là 10 và mức điểm rủi ro thấp nhất là 1. 

- Trọng số để đánh giá mức độ trọng yếu của từng CSTC cao nhất là 5 và thấp nhất là 1. Tổng cục Thuế quy định trọng số đối với từng CSTC phù hợp theo từng thời kỳ. 

- Xác định tổng điểm rủi ro của NNT: là tổng giá trị điểm rủi ro các CSTC của từng NNT. 

- Xếp hạng rủi ro: Trên cơ sở tổng điểm rủi ro của NNT và ngưỡng rủi ro được quy định từng thời kỳ, ứng dụng QLRR tự động xếp hạng rủi ro hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT của NNT được đánh giá theo một trong ba hạng: rủi ro cao, rủi ro trung bình và rủi ro thấp. 

2. Phân loại hồ sơ hoàn thuế 

* Căn cứ Mục 2 Điều 11 Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số: 1388/QĐ-TCT, hồ sơ hoàn thuế được phân loại dựa trên mức độ rủi ro như sau: 

(1) Hồ sơ hoàn thuế thuộc loại rủi ro cao về thuế: Thực hiện kiểm tra trước, hoàn thuế sau 

Trong 12 tháng liên tục tính từ đầu năm tài chính, NNT có hồ sơ hoàn thuế liên tiếp được đánh giá là rủi ro cao: 

a) Trường hợp lần đánh giá rủi ro đang thực hiện so với lần đánh giá trước liền kề khác nhau về tổng số điểm rủi ro hoặc điểm rủi ro tại mỗi tiêu chí, chỉ số tiêu chí khác nhau: hồ sơ hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế sau. 

b) Trường hợp lần đánh giá rủi ro đang thực hiện so với lần đánh giá trước liền kề giống nhau về tổng số điểm và số điểm tại mỗi tiêu chí, chỉ số; hoặc hồ sơ hoàn thuế đang thực hiện so với lần đánh giá trước liền kề có số điểm rủi ro tại mỗi chỉ số thấp hơn dẫn đến tổng điểm rủi ro thấp hơn tương ứng: 

- Kết quả kiểm tra hồ sơ hoàn thuế lần trước liền kề hoặc thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế không phát hiện hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn thì hồ sơ hoàn thuế lần tiếp theo không thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế. 

- Trường hợp kiểm tra hồ sơ hoàn thuế lần trước liền kề hoặc thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế phát hiện hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn thì hồ sơ hoàn thuế lần tiếp theo thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế. 

(2) Hồ sơ hoàn thuế thuộc các loại rủi ro trung bình và rủi ro thấp: thực hiện hoàn thuế trước, kiểm tra sau. 

* Xử lý kết quả phân loại hồ sơ hoàn thuế 

- Trường hợp sau khi ứng dụng QLRR phân loại hồ sơ hoàn thuế GTGT thuộc diện hoàn thuế trước kiểm tra sau nhưng trong quá trình giải quyết theo quy định tại Quy trình hoàn thuế ban hành tại Quyết định số 679/QĐ-TCT, Thông tư số 80/2021/TT-BTC mà cơ quan thuế chuyển hồ sơ sang diện kiểm trước (trước khi trả thông báo chấp nhận hồ sơ hoàn thuế của NNT) thì ứng dụng TMS phải cập nhật trạng thái, lý do chuyển kiểm trước và cập nhật sang ứng dụng QLRR phân hệ hoàn thuế để theo dõi loại trừ kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế. 

- Kết quả phân loại giải quyết hồ sơ hoàn thuế và thay đổi kết quả phân loại giải quyết hồ sơ hoàn thuế được lưu trữ trên ứng dụng QLRR theo mẫu số 07-QLHT/QĐ-QLRR ban hành kèm theo Quyết định này. 

3. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế 

Việc kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế được thực hiện theo Điều 12 Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số: 1388/QĐ-TCT như sau: 

(1) Lựa chọn NNT có dấu hiệu rủi ro để xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế 

Hồ sơ hoàn thuế GTGT sau khi được phân loại giải quyết tại Điều 11 Quyết định này, đối với hồ sơ hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước kiểm tra sau, ứng dụng QLRR đồng thời tự động xác định hồ sơ hoàn thuế thuộc trường hợp phải kiểm tra trong vòng một (01) năm, ba (03) năm hay trong vòng năm (05) năm kể từ ngày có Quyết định hoàn thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế và kết quả đánh giá, xếp hạng NNT tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế, cụ thể như sau: 

a) Hồ sơ hoàn thuế GTGT thuộc diện hoàn thuế trước kiểm tra sau phải kiểm tra trong vòng một (01) năm kể từ ngày có Quyết định hoàn thuế, bao gồm: 

- Các trường hợp phải kiểm tra sau hoàn thuế trong thời hạn một (01) năm kể từ ngày có Quyết định hoàn thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Hồ sơ hoàn thuế GTGT của NNT được xếp hạng rủi ro cao nhưng thuộc diện hoàn thuế trước kiểm tra sau theo quy định tại điểm a2, khoản 1, Điều 18 Thông tư số 31/2021/TT-BTC. 

b) Hồ sơ hoàn thuế GTGT của NNT được xếp hạng rủi ro trung bình phải thực hiện kiểm tra, thanh tra trong thời hạn ba (03) năm kể từ ngày ban hành Quyết định hoàn thuế. 

c) Hồ sơ hoàn thuế GTGT của NNT được xếp hạng rủi ro thấp phải thực hiện kiểm tra, thanh tra trong thời hạn năm (05) năm kể từ ngày ban hành Quyết định hoàn thuế. 

Sau khi Quyết định hoàn thuế đối với hồ sơ hoàn thuế GTGT thuộc diện hoàn thuế trước kiểm tra sau được ban hành và được cập nhập trên ứng dụng TMS, ứng dụng QLRR tự động đồng bộ các thông tin từ ứng dụng TMS và đối chiếu với hồ sơ hoàn thuế đã được phân hạng rủi ro để xác định thời hạn kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế GTGT theo quy định. 

(2) Chuyển kết quả phân loại để thực hiện kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế 

Định kỳ ngày cuối cùng hàng tháng, ứng dụng QLRR phân hệ hoàn thuế xác định được trường hợp NNT phải kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế sẽ thực hiện chuyển NNT sang ứng dụng QLRR phân hệ lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo mẫu số 09-QLHT/QĐ-QLRR để thực hiện theo dõi và đưa vào phân tích rủi ro khi cơ quan thuế xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra đầu năm hoặc khi điều chỉnh kế hoạch trong năm và lựa chọn ra NNT đưa vào kế hoạch kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế GTGT hoặc kết hợp với thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm, theo nguyên tắc: 

+ Rủi ro cao: cơ quan thuế đưa vào kế hoạch thanh tra kiểm tra theo chuyên đề hoàn của năm hoặc kết hợp giữa thanh tra kiểm tra theo kế hoạch năm với thanh tra kiểm tra hoàn thuế GTGT. 

+ Rủi ro trung bình hoặc rủi ro thấp: nếu NNT chưa đến hạn thanh tra kiểm tra sau hoàn thì ứng dụng QLRR phân hệ lập kế hoạch thanh tra kiểm tra tại trụ sở NNT tiếp tục theo dõi và đưa vào phân tích rủi ro khi lập kế hoạch thanh tra kiểm tra tại kỳ điều chỉnh kế hoạch năm hoặc tại các năm tiếp theo (nếu tại kỳ điều chỉnh năm trước vẫn thuộc rủi ro trung bình hoặc thấp). Trường hợp NNT đến hạn phải thanh tra kiểm tra sau hoàn, cơ quan thuế đưa vào lập kế hoạch thanh tra kiểm tra theo chuyên đề hoàn trong năm như thông thường. 

Trường hợp NNT được cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế bằng nhiều Quyết định hoàn thuế có thời điểm khác nhau thì thời hạn kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế căn cứ vào thời gian trên từng Quyết định về việc hoàn thuế ban hành tại Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Thời hạn kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế GTGT cụ thể đối với các trường hợp này được thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế. Cục Thanh tra - Kiểm tra thuế chủ trì, tham mưu trình Tổng cục Thuế hướng dẫn thực hiện nội dung này. 

Trên đây là nội dung Đại Lý Thuế Trương thông tin đến Quý Doanh nghiệp về phương pháp xác định NNT có dấu hiệu rủi ro trong phân loại hồ sơ hoàn thuế GTGT theo quy định hiện hành. Nếu còn bất kỳ vướng mắc hay vấn đề nào còn chưa rõ cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất nhé!   

ĐẠI LÝ THUẾ TRƯƠNG GIA  

“CẦU NỐI TUYỆT VỜI GIỮA CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP VÀ CƠ QUAN THUẾ” 

CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Kịp thời gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước - Nghị định 109/2020/NĐ-CP
Lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam lần thứ XVI năm 2020
Thời gian bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử
Cục Thuế TP. HCM cảnh báo: Hóa đơn điện tử cũng bị làm giả!!!
Đăng Ký